ประชุมเชื่อมโยง 3 เครือข่าย เกษตรเขต 5 ชู ศพก. แปลงใหญ่ และ YSF กลไกหลักขับเคลื่อนการเกษตรภาคใต้ ก้าวสู่การเกษตรวิถีใหม่

ประชุมเชื่อมโยง 3 เครือข่าย เกษตรเขต 5 ชู ศพก. แปลงใหญ่ และ YSF

กลไกหลักขับเคลื่อนการเกษตรภาคใต้ ก้าวสู่การเกษตรวิถีใหม่

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ ศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทินกร อ่อนประทุม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงนวัตกรรมระหว่างศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) สู่ ศพก.และแปลงใหญ่

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ศพก. และเกษตรแปลงใหญ่ ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดระยะเวลา 5-6 ปี ที่มีการดำเนินงานมา ได้เกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในทุกมิติและมีแนวโน้มการพัฒนาของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดย ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถการขยายผลองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานวิจัย ไปสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ได้

ในส่วนภาคใต้มี ศพก.หลัก จำนวน 151 ศพก. และ ศพก. เครือข่าย จำนวน 2,176 เครือข่าย มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 1,203 แปลง รวมพื้นที่ 698,689 ไร่ เกษตรกร 65,225 ราย และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer แล้ว จำนวน 2,597 คน ทั้ง 3 เครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการเกษตรของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

นายสุพิท กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นสำคัญในการประชุมวันนี้ คือ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การประกวดแปลงใหญ่ ปี 2564 การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงจากศูนย์ AIC ไปขยายผลใน ศพก. และ แปลงใหญ่ การผลิตขยายพันธุ์แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นฐานเรียนรู้ใน ศพก. การพัฒนา ศพก.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การผลิตสื่อองค์ความรู้ของ ศพก. และการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานของสินค้า ศพก. และแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ตามแนวทางเกษตรวิถีใหม่

ทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และทันต่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้หลักตลาดนำการผลิต จะให้ความสำคัญตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar