ลดค่าไฟกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 300 - 500 หน่วยต่อเดือน คือมาตรการช่วยเหลือค่าไฟ - ค่าแก๊ส ลดผล กระทบด้านราคาพลังงาน

ลดค่าไฟกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 300 - 500 หน่วยต่อเดือน คือมาตรการช่วยเหลือค่าไฟ - ค่าแก๊ส ลดผล กระทบด้านราคาพลังงาน

.

จากแนวโน้มสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นไปตาม ทำให้ค่าไฟของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยได้รับผลกระทบ ทางกระทรวงพลังงานได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการจูงใจให้ภาคประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ที่ประชุม กบง. จึงได้มีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน และมีมติเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้

.

1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง

• ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 – ธันวาคม 2565

.

2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน

• ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565 – ธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได 15-75%

o ผู้ใช้ไฟในอัตรา 301-350 หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลด 75%

o ผู้ใช้ไฟในอัตรา 351-400 หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลด 45%

o ผู้ใช้ไฟในอัตรา 401-500 หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลด 15%

.

ค่า Ft คือ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร คือ สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า โดยจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน เมื่อไหร่ที่ ค่าFt ซึ่งเป็นตัวเลขติดลบกลายเป็นตัวเลขที่น้อยลง ก็หมายถึง ตัวที่จะนำไปหักกับค่าไฟฐานลดลง ทำให้ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น

.

มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจึงอยู่ขั้นตอนระหว่างเสนอในที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในครั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยจะเสนอเข้า ครม.ภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากค่าFt จะเริ่มอัตราใหม่ในเดือน ก.ย. 65 นี้

.

นอกจากนี้ กบง. ได้พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซหุงต้ม โดยขยายเวลาให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ก.ย.นี้ ให้ต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มประมาณกลางเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar