ครม. อนุมัติงบ 5.2 พันลบ. หนุนโครงการฯ อปท. “ปรับปรุง - ซ่อมแซม - พัฒนา” ระบบสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของ ปชช.

ครม. อนุมัติงบ 5.2 พันลบ. หนุนโครงการฯ อปท. “ปรับปรุง - ซ่อมแซม - พัฒนา” ระบบสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของ ปชช.

.

ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 5,282,570,100 บาท เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพื้นที่ใน 69 จังหวัด จำนวน 2,086 โครงการ เพื่อเร่งฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง ถนน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ของ อปท. ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว โดยครอบคลุมทั่วประเทศทุกภูมิภาค

หน่วยงานรับงบประมาณดังนี้

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 จังหวัด

414 โครงการ วงเงิน 528,498,100 บาท

- เทศบาลนคร จำนวน 1 จังหวัด 2 โครงการ

วงเงิน 20,989,000 บาท

- เทศบาลเมือง จำนวน 10 จังหวัด 19 โครงการ

วงเงิน 67,192,100 บาท

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 68 จังหวัด

1,651 โครงการ วงเงิน 4,665,890,900 บาท

- เทศบาลตำบล จำนวน 58 จังหวัด 430 โครงการ วงเงิน 1,230,243,800 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 68 จังหวัด 1,221 โครงการ วงเงิน 3,435,647,100 บาท

งบประมาณจำแนกตามภาค ดังนี้

- ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด 183 โครงการ

วงเงิน 346.13 ล้านบาท

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 จังหวัด 883 โครงการ

วงเงิน 1,884.28 ล้านบาท

- ภาคกลาง จำนวน 16 จังหวัด 580 โครงการ

วงเงิน 1,146.00 ล้านบาท

- ภาคตะวันออก จำนวน 7 จังหวัด 52 โครงการ

วงเงิน 142.02 ล้านบาท

- ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด 65 โครงการ

วงเงิน 325.90 ล้านบาท

- ภาคใต้ จำนวน 13 จังหวัด 323 โครงการ

วงเงิน 1,438.24 ล้านบาท

สำหรับโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความร่วมรับผิดชอบของ อปท. เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย ปรับปรุงผิวจราจรจากลูกรังเป็นถนนหินคลุกบดอัด ซ่อมแซมไหล่ถนน ขุดลอกคูคลองและขุดสระน้ำเป็นต้น ซึ่งทาง ครม. เน้นย้ำ ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย. 2565 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชนด้วย

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2565 ครม.อนุมัติงบฯกลาง 2,241 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 40 จังหวัด อปท.จำนวน 625 แห่ง รวม 889 โครงการ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar