ครม. อนุมัติ 2,054 ล้านบาท หนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง

ครม. อนุมัติ 2,054 ล้านบาท หนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

.

ที่ประชุมครม. (19 เม.ย. 65) อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,054.054 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือภาคเกษตรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

.

เป็นการสนับสนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้

.

✔️ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

.

✔️โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.

✔️ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพสู่ชุมชน

.

✔️โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture -BCG)

.

✔️โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :