นำเอกลักษณ์ - วัฒนธรรมไทยใส่ศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ Soft Power

นำเอกลักษณ์ - วัฒนธรรมไทยใส่ศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ Soft Power เป็นสินค้าทางส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยนำรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Soft Power ไม่ใช่โจทย์ใหม่ของรัฐบาลไทยที่จะผลักดันการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรม อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ที่เป็นของหวานของคนไทย และถือเป็นวัฒนธรรมทางอาหารที่แฝงอยู่ในสินค้านั้น นโยบายสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก หน่วยงานรัฐควรทำงานร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุน ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งผู้ผลิต ศิลปิน บุคคลกรเบื้องหลัง เพื่อผลักดันให้ Soft Power เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ พร้อมชื่นชมความสำเร็จล่าสุดของศิลปินและเยาวชนไทยทุกแขนง รวมไปถึงทีมงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยทั้งภาพยนตร์ และดนตรีที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยสู่สากล ส่งเสริม Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

รัฐบาลพร้อมเดินหน้านโยบายสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ตามแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม 5F สู่การเป็นสินค้าทางส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) เทศกาลประเพณีไทย (Festival)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :