สปข.5 ตรวจเยี่ยม สวศ.สุราษฎร์ธานี พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

สปข.5 ตรวจเยี่ยม สวศ.สุราษฎร์ธานี พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเจริญศรี หงษ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี 2564 โดยมีนายศิริศักดิ์ หนูเอก ผู้อำนวยการสถานีฯ พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แจ้งข้อมูลและแนวทางในการปฎิบัติงานที่จำเป็นต่างๆ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และงานอื่นๆของ สวศ.สุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar