ขอเลื่อนประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565

สุราษฎร์ธานี ขอเลื่อนประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากเดิม วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) 

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
**จากเดิม วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) 

อนึ่ง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด รวมถึงคําแนะนําของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ 

ดังนั้น ให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แสดงเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด คือ ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีน ดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 วัน Sinovac , Sinopharm , Astraleneca , Moderna หรือแบบไขว้ อย่างน้อย 21 วัน หรือเอกสารรับรองว่าไม่เคยเป็นผู้ติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน และมีเอกสารแสดงผล การตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นลบ โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) เป็นการตรวจ ซึ่งระบุชื่อผู้ถูกตรวจ โดยคลินิกหรือโรงพยาบาลโดยผลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันสอบ
หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบดังกล่าวหรือหลักฐานที่ใช้แสดงตน ไม่ครบถ้วนหรือหลักฐานที่ใช้แสดงตนมีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar