สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดําเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร20 ก.ย.64

ด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดําเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สําหรับใช้ปรุงอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.djop.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-405147ในวันและเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสถานพินิจประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar