เกษตรฯ ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สร้างขวัญกำลังใจหนึ่งกลไกสำคัญภาคการเกษตร

เกษตรฯ ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สร้างขวัญกำลังใจหนึ่งกลไกสำคัญภาคการเกษตร

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการงานอาสาสมัครเกษตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ในชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้ออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้แทนอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านขึ้นหมู่บ้านละ 1 คน เรียกว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบในการคัดเลือก

โดย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ที่ได้รับคัดเลือกจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในการประสานงานระหว่างภาครัฐและเกษตรกร ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการสหกรณ์ของเกษตรกรติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคพืชและศัตรูพืช หรือการจัดการพื้นที่การระบาด โดยการนำแมลงควบคุมศัตรูพืชไปปล่อยในพื้นที่การเกษตร เพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่การเกษตร

รวมทั้งการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และนำปัญหามาแจ้งแก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนหรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความช่วยเหลือ นอกจากบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้แล้วนั้น อกม. ยังช่วยปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ด้วยจิตอาสา อย่างภารกิจที่ผ่านมา เช่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก อกม. ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ลงพื้นที่เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เก็บรวบรวมใบสมัคร เพื่อนำส่งสำนักงานเกษตรอำเภอ ถือเป็นหนึ่งกลไกหลักของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในระดับชุมชนและระดับประเทศ

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ปัจจุบันอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ มีจำนวนทั้งสิ้น 8,707 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ อกม. มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาภาคการเกษตรร่วมกับภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดย อกม.จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น นอกจากนี้อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นซึ่งผ่านการคัดเลือกจะได้รับการประดับเครื่องหมายหรือประกาศเกียรติคุณ หรือได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด และยังได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการตามหลักการสหกรณ์ พร้อมทั้งยังได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามระเบียบราชการ และเตรียมจ่ายค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ตามประกาศที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการทำงาน ความเสียสละ ทั้งเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ส่วนบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างแท้จริง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar