ครม. อนุมัติงบ 1,249 ลบ. โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม”

ครม. อนุมัติงบ 1,249 ลบ. โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” คาดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่าหมื่นล้านบาท

.

ที่ประชุม ครม. (2 ส.ค. 65) เห็นชอบในหลักการโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ วงเงิน 1,249 ล้านบาท

.

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65) ซึ่งดำเนินการผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 12 แห่ง และกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

.

📍หลักสูตรที่ 1 พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต เช่น กลุ่มอาชีพการทำของใช้ในครัวเรือน ไม้กวาดทางมะพร้าว น้ำยาล้างจ้าน เป็นต้น

.

📍หลักสูตรที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ เช่น กลุ่มอาชีพช่าง ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถ ซ่อมแอร์ ช่างเย็บผ้า ตัดผม เป็นต้น

.

📍หลักสูตรที่ 3 พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และแบรนด์สินค้า

.

📍หลักสูตรที่ 4 พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการเงินในภาคครัวเรือนหรือภาคธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การบัญชี การตลาด เป็นต้น

.

สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น จะเป็นคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานและกลับคืนถิ่น ประมาณ 700,000 คน

.

นอกจากนี้ ชุมชนราว 400 แห่งทั่วประเทศก็จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็งเช่นกัน คาดว่าผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 12,490 ล้านบาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar