ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564จากเดิมที่ต้องดำเนินการภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 นี้

 

นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 พร้อมกันทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง จากเดิมที่กลุ่มคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง ต้องจัดทำทะเบียนประวัติภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และกลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างต้องจัดทำทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 มีคนต่างด้าวตรวจหาเชื้อ โควิด-19 และขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแล้วประมาณ 170,000 คน และคนต่างด้าวที่ดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้วประมาณ 422,000 คน จากจำนวนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้งหมด 654,864 คน

สำหรับการขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าว สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยคนต่างด้าวต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการตรวจหาโรคโควิด-19 และดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เมษายนนี้ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

แต่ด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้รับบริการในการตรวจสุขภาพและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและเพื่อให้การดำเนินการของคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงนายจ้างและสถานประกอบการมีแรงงานในการดำเนินกิจการต่อไปได้ จึงได้ขยายเวลาออกไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar